Säännöt

Rekisterinumero 171063

Perustettu 21.3.1994

Merkitty yhdistysrekisteriin 16.9.1997

Säännöt muutettu 24.7.2017

Vuosikokous hyväksynyt 18.12.2014

HÄMEEN SUUNNISTUS RY.

SÄÄNNÖT

I YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Hämeen Suunnistus ry ja yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

II YHDISTYKSEN TARKOITUS

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on Pirkanmaalla ja osassa Kanta-Hämettä, johtaa, ohjata ja valvoa suunnistustoimintaa sekä toimia jäsenseurojensa edunvalvojana. Näissä säännöissä suunnistus tarkoittaa kesäsuunnistusta, hiihtosuunnistusta, pyöräsuunnistusta, tarkkuussuunnistusta tai muuta Suomen Suunnistusliiton alaista suunnistuksen lajia. Hämeen Suunnistus ry edistää ja kehittää suunnistuksen kilpailu-, nuoriso-, koulutus- ja kuntoliikuntatoimintaa. Edelleen yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa yhteistyötä eri urheilu- ja liikuntajärjestöjen ja sidosryhmien kanssa toiminta-alueellaan.

III TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

 • olemalla jäsenseurojensa yhteistyöelin
 • kehittämällä ja toteuttamalla suunnistuksen kilpailu-, koulutus-, valmennus-, nuoriso- ja kuntoliikuntatoimintaa
 • edistämällä suunnistuksen tiedotustoimintaa
 • edistämällä suunnistuksen asemaa julkisten liikuntapaikkojen tarjonnassa
 • toimimalla yhteistyössä valtakunnallisten ja / tai alueellisten yhteisöjen ja organisaatioiden, erityisesti Suomen Suunnistusliitto ry:n, sekä muiden urheilumuotojen kanssa
 • liittymällä jäseneksi toiminnan kannalta merkityksellisiin yhteisöihin ja organisaatioihin

Yhdistys hankkii varoja aatteelliseen toimintaansa jäsenseuroilta perittävillä yhdistyksen varsinaisen kokouksen vahvistamilla kilpaiyms. palvelumaksuilla, jäsenmaksuilla, julkaisemalla suunnistuskalenteria tai muita julkaisuja sekä ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä.

Yhdistys voi perustaa toimintaansa varten rekisteröimättömiä jaostoja ja toimikuntia.

IV YHDISTYKSEN JÄSENET

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voivat päästä kirjallisen ilmoituksen perusteella kaikki suunnistusta harrastavat rekisteröidyt seurat. Henkilöjäseniä voivat olla vain perustajajäsenet.

Yhdistyksen varsinainen kokous määrää jäsenille liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun, joita ei voi periä takaisin jäsenyyden päättyessä.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä yhdistyslain säännösten mukaisesti tekemällä siitä ilmoituksen. Eroaminen astuu voimaan sen tilikauden päättyessä, jolloin eroanomus on asianmukaisesti saapunut yhdistykselle.

Jäsenyhteisön purkautuessa päättyy sen jäsenyys samanaikaisesti ilmoituksetta. Jäsenen eroamisesta päättää yhdistyksen kokous yhdistyslain säännösten mukaisesti. Päätökseen voi hakea muutosta urheilun oikeusturvalautakunnalta siten kuin siitä on erikseen määrätty.

V YHDISTYKSEN KOKOUKSET

6 §

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, joka on pidettävä tilikauden päättymisen jälkeen kalenterivuoden loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana ja paikassa.

Varsinaisessa kokouksessa

 • avataan kokous
 • valitaan puheenjohtaja, sihteeri, valtakirjojen tarkastajat, ääntenlaskijat ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan läsnäolijat ja edustettuna olevat jäsenet ja niiden äänimäärät
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto päättyneeltä tilikaudelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuullisille
 • vahvistetaan alkaneen tilikauden toiminta‑ ja taloussuunnitelma ja päätetään liittymis‑, palvelu‑ ja jäsenmaksujen suuruudesta
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan erovuorossa oleviin tai muutoin vapaana oleviin tehtäviin hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäsenet, kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 • käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten sääntöjen mukaan vireille panemat asiat, sekä
 • päätetään kokous.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain säännösten mukaan.

Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksessa käsi­teltäväksi, tulee toimittaa hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeitse jäsenten yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaistava yhdistyksen toiminta‑alueen lehdissä tai Suomen Suunnistusliitto ry:n jäsenlehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

7 §

Yhteisöjäsenen päätös- ja äänivaltaa käyttää valtuutettu edustaja.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on kokouksissa yksi (1) ääni.

8 §

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, mikä on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Yhdistyksen puheenjohtajan vaalissa on kuitenkin valitta­van puheenjohtajan saatava yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

VI HALLITUS

9 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa, sen taloudesta, omaisuudesta ja muusta toiminnasta huolehtii sekä yhdistystä edustaa varsinaisen kokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4), mutta enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudes­taan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä mahdollisesti tarvitsemansa muut toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävät määräytyvät näissä säännöissä sekä yhdistyslaissa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara­puheenjohtajan kutsusta tai hallituksen kokouksessaan niin päättäessä. Hallitus on toimivaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä ja vaaleissa eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Toimikausi alkaa vaalia koskevan varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä ja päättyy toisena kalenterivuotena valinnan jälkeen tilikauden päättymisen jälkeen pidettävän ensimmäisen varsinaisen yhdistyk­sen kokouksen päättyessä. Ensimmäisen hallituksen osalta kuitenkin puolet hallituksen jäsenistä valitaan arvalla yhden vuoden toimikaudeksi, jolloin heidän osaltaan toimikausi päättyy seuraavan kalenterivuonna tilikauden päättymisen jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhdistyksen kokouksen päättyessä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella ne
 • päättää jäsenten ottamisesta ja pitää jäsenrekisteriä
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • päättää mahdollisten työntekijöiden työsuhteista
 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • valita yhdistyksen edustajat ulkopuolisiin tehtäviin
 • sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
 • päättää yhdistyksen omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja vakuusjärjestelyistä
 • päättää yhdistyksen liittymisestä muihin yhteisöihin ja organisaatioihin, sekä
 • myöntää tunnustukset

VII TILI- JA TOIMINTAVUOSI

10 §

Yhdistyksen tili‑ ja toimintavuosi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

VIII YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai joku hallituksen jäsen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin tai yhdessä toisen nimen kirjoittamiseen oikeutetun kanssa.

IX SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

12 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen on saatava vähintään kolmen neljäsosan kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

X YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13 §

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätöksen on saata vähintään kolmen neljäsosan kannatus annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

14 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai lakkauttaa, sen jäljelle jääneet varat on käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla suunnistuksen edistämiseksi. Purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

XI MUUT MÄÄRÄYKSET

15 §

Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.